Træning efter Serviceloven

Helsingør Kommunes træningstilbud

I Helsingør kommune er træningstilbud fordelt på: 

HRT – Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, som varetager al træning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven er genoptræning i tilknytning til en genoptræningsplan. 

Montebello, som varetager al træning efter Serviceloven. TeamTræning på Montebello varetager al genoptræning til afhjælpning af funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 

Team træning på Montebello er en gruppe af ergo- og fysioterapeuter som i samarbejde med hjemmepleje, visitator og praktiserende læge koordinerer og sikrer sammenhæng i træningsforløb for den enkelte borger. 

Målet med træningen er, at den enkelte borger får øget sine forudsætninger for at klare sig i hverdagen. 

Al træning på Montebello foregår ambulant.

Hvordan bliver jeg visiteret til træning på Montebello?

Du selv, din familie eller din læge skal kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til genoptræning.

Hvis du har behov for det, har du mulighed for at blive visiteret til transport til og fra træningen. Transporten skal også visiteres af Forebyggelse og Visitation.

Når du er visiteret til træning, foregår al kommunikation omkring det enkelte forløb med TeamTræning på Montebello. 

Hvilke træningsforløb kan jeg visiteres til?

Genoptræning – forløb som foregår som holdtræning
Vedligeholdende træning – som udelukkende foregår på hold
Faldforebyggelse – individuelt i eget hjem eller som virtuel holdtræning
Hjemmegenoptræning – individuelt i eget hjem eller som virtuel holdtræning
Rådgivning/vejledning af terapeut – individuelt i eget hjem / få gange
Bækkenbundstræning - forløb som foregår som holdtræning

 

Hvad koster det?

Træningen er gratis.

Hvis du visiteres til transport til og fra træning, er der en egenbetaling på 521,00 kr. pr. måned.