Dagcenter og træning

Dagcentret på Montebello modtager visiterede borgere, der bor hjemme samt Montebellos beboere.

Som hjemmeboende skal du visiteres til dagcentret af Forebyggelse og Visitation.

Du kan blive visiteret til kørsel med taxa, hvis du ikke selv kan transportere dig til dagcentret.

Kørsel til dagcentret koster pr. måned kr. 539,50.

Kontingent til dagcentret koster pr. måned kr. 122,50.

Kørsel og kontingent til dagcentret skal du selv betale, og beløbet bliver trukket i din pension.

Det kan vi tilbyde i dagcentret:

  • Vedligeholdende træning
  • Aktiviteter
  • Socialt samvær
  • Aktiviteter og træning planlægges i samråd med dig.

Dagcentret er åbent mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00

Se her hvordan, du bliver visiteret til dagcenter: Visiterede dagcentre

Helsingør Kommunes træningstilbud

I Helsingør kommune er træningstilbud fordelt på:

HRT – Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, som varetager al træning efter Sundhedsloven.

Træning efter Sundhedsloven er genoptræning i tilknytning til en genoptræningsplan.

Montebello, som varetager al træning efter Serviceloven. Team træning på Montebello varetager al genoptræning til afhjælpning af funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Team træning på Montebello er en gruppe af ergo- og fysioterapeuter som i samarbejde med hjemmepleje, visitator og praktiserende læge koordinerer og sikrer sammenhæng i træningsforløb for den enkelte borger. Målet med træningen er, at den enkelte borger får øget sine forudsætninger for at klare sig i hverdagen.

Al træning på Montebello foregår ambulant.

Hvordan bliver jeg visiteret til træning på Montebello?

Du selv, din familie eller din læge skal kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til genoptræning.

Hvis du har behov for det, har du mulighed for at blive visiteret til transport til og fra træningen. Transporten skal også visiteres af Forebyggelse og Visitation.

Når du er visiteret til træning, foregår al kommunikation omkring det enkelte forløb med Team træning på Montebello. 

Hvilke træningsforløb kan jeg visiteres til?

Genoptræning – forløb som foregår som holdtræning
Vedligeholdende træning – som udelukkende foregår på hold
Faldforebyggelse – individuelt i eget hjem eller som virtuel holdtræning
Hjemmegenoptræning – individuelt i eget hjem eller som virtuel holdtræning
Rådgivning/vejledning af terapeut – individuelt i eget hjem / få gange
Bækkenbundstræning - forløb som foregår som holdtræning

Bækkenbundstræning på MRT

Hvad koster det?

Træningen er gratis.

Hvis du visiteres til transport til og fra træning, er der en egenbetaling på 539,50 kr. pr. måned. 

Afbud til træning: tlf. nr. 49 28 14 18

Vi sørger for at afmelde kørsel.

Formål og målgruppe:

Formålet er at tilbyde borgere i Helsingør Kommune muligheden for at træne selvstændigt i egnede lokaler og at vedligeholde styrke og udholdenhed ved kontinuerlig træning.

Målgruppen er borgere + 60 i Helsingør Kommune, der modtager pension.

Borgeren skal selv sørge for at komme til og fra Montebello.

 

Hvor foregår det og hvordan bliver jeg meldt til?

Træningen foregår i træningslokalerne på Montebello plejehjem.
Der er omklædningsfaciliteter i tilknytning til lokalerne.

Ønsker du at blive meldt til skal du kontakte plejehjemmets kontor: Merete Johansen, tlf. 49 28 14 00.

Tilmelding til selvtræningPris og åbningstider:

Det koster 95 kr. pr. måned. Prisen er fastsat af Helsingør Kommunes Omsorgs- og Sundhedsudvalg og reguleres én gang om året.

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 16.00 - 20.00
Lørdag og søndag kl. 8.00 - 15.00


Vejledning:

Inden du starter på selvtræning, skal du vejledes i brug af de forskellige træningsmaskiner.

Vejledning i brug af maskinerne sker den første onsdag i måneden fra kl. 15.30. Det er nødvendigt at booke en tid på tlf. nr. 49 28 14 00. 

Det er udelukkende maskinerne, du vejledes i - du kan ikke få lagt et egentligt træningsprogram.

Træningen foregår på eget ansvar.

Mødestedet Montebello er et visiteret dagtilbud for borgere, der har en demens sygdom i den tidlige fase.

Ønsker du en snak om mulighederne for dig, kan du kontakte Mødestedets medarbejdere på telefonnummer 49 28 26 08 eller Helsingør Kommunes demenskoordinator Irene Wissum på telefonnummer 49 28 30 56.

Velkomstfolder til Mødestedet Montebello